II Forum Studenckie

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Koło Naukowe Teologów–Ekumenistów, działające przy Katedrze Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, organizuje 10 kwietnia 2018 r. II Forum Studenckie pod hasłem „Warmia i Mazury regionem dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego”. Wydarzenie wpisuje się w obchodzoną w 2018 r. 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę po latach zaborów (1918 r.) oraz 775. rocznicę powstania czterech tzw. diecezji pruskich: chełmińskiej, pomezańskiej, sambijskiej i warmińskiej (1243 r.).

II  FORUM  STUDENCKIE
WARMIA  I  MAZURY  MIEJSCEM  DIALOGU RELIGIJNEGO  I  KULTUROWEGO

 

Wtorek, 10 kwietnia 2018

Aula nr 2 Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. St. Hozjusza 15

Organizatorzy:

  • Koło Naukowe Teologów-Ekumenistów UWM
  • Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej UWM

 

8.45. Uroczyste rozpoczęcie II Forum Studenckiego, powitania (Dziekan Wydziału Teologii UWM; Opiekun Koła Naukowego Teologów-Ekumenistów)

Panel I – Region, Kultura, Ojczyzna

9.00. mgr Anna Pędrak (KUL), „Polska jest matką szczególną.” Jan Paweł II wobec patriotyzmu i polskości.

9.15. Piotr Kuciński (UWM), Dzieje sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce świadectwem dialogu międzykulturowego na Warmii.

9.30. Damian Skłodowski (UKSW), Dialog z „Innym” jako realizacja ekumenizmu praktycznego w myśli Jeana Vaniera.

9.45. mgr Andrzej Dzikowski (UWM), Weterynaria taumaturgiczna dawnych Mazurów, czyli zabobonne praktyki magiczno-lecznicze.

10.00. Piotr Olszewski (UWM), Rola Wspólnoty Świętej Rodziny w szerzeniu katolickiej nauki o rodzinie w społecznościach lokalnych.

10.15. Dyskusja, przerwa kawowa (do 10.35)

Panel II – Refleksje teologiczne

10.35 mgr Bruno Sadok (KUL), Imiona nadawane Absolutu intuicją prowadzącą ku Imieniu Objawionemu.

10.50. Karol Gawryś (UWM), Czy proces pentekostalizacji jest rzeczywiście poważnym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce?

11.05. Rafał Rozumowicz (UWM), Ile jest dróg do Prawdy? Tomáša Halíka refleksja nad religią i wiarą.

11.20. mgr lic. Krzysztof Szlanta (KUL), „Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). O pobożności maryjnej w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI.

11.35. Szymon Wawrzyńczak (UWM), Odpowiedzialność jednostki i wspólnoty za wypełnianie kapłańskiej misji Kościoła w świetle nauczania papieży Benedykta XVI i Franciszka.

11.50. Dyskusja, przerwa kawowa (do 12.10)

Panel III – Refleksje kanoniczno-liturgiczne

12.10. ks. mgr lic. Mariusz Szypa (KUL), „Divine Worship: The Missal” i próba pojednania liturgicznego.

12.25. Maciej Ćwikliński (UWM), Misja przepowiadania Słowa Bożego w Kościele Katolickim i Ewangelicko Augsburskim.

12.40. mgr lic. Joanna Łastowska (KUL), Pobożność Ludu Bożego. Szanse i zagrożenia współczesności.

12.55. Michał Wawrzyńczak (UAM), Karnoprawne ujęcie tajemnicy spowiedzi. Art. 178 § 2 KPK jako rezultat dialogu pomiędzy ustawodawcą a związkami wyznaniowymi w Polsce.

13.10. lic. Mateusz Kaczmarczyk (UWM), Niepełnosprawność jako przeszkoda w zawarciu ważnego sakramentu małżeństwa.

13.25. Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.


aw