PROJEKTY UNIJNE

Archidiecezja Warmińska zrealizowała projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Wzmocnienie funkcji regionotwórczej Muzeum Archidiecezji Warmińskiej”

Wzmocnienie funkcji regionotwórczej Muzeum Archidiecezji Warmińskiej

 


 

 

 

Archidiecezja Warmińska realizuje projekt pn.: „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Nr umowy: POIS.08.01.00-00-0140/17-00

Celem głównym projektu jest:
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę stanu zachowania zabytkowych obiektów wchodzących w skład pomnika historii: Zespół Katedralny we Fromborku oraz stworzenie spójnej oferty kulturalno – edukacyjnej w okresie do VI.2023 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
I. Prace przygotowawcze
II. Prace konserwatorskie i budowlane
III. Zakup wyposażenia
IV. Promocję projektu

Efekty projektu:
W wyniku realizacji projektu Powstanie nowa przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej. Jednocześnie w wyniku realizacji projektu planowane jest wykorzystanie terenu wokół Katedry do działalności kulturalno – edukacyjnej (imprezy, spotkania plenerowe).
Oferta kulturalno-edukacyjna powstała w wyniku realizacji projektu, w porównaniu z dotychczasową działalnością kulturalno-edukacyjną, zapewnia różnorodną (w tym wzbogaconą o nowe elementy) jakość merytoryczną programu. Zaproponowany program tworzy nowe formy uczestnictwa w kulturze, wprowadza nowe elementy merytoryczne, skierowany jest do nowych grup odbiorców, przyczynia się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, wzrostu kompetencji kulturowych oraz do wzrostu kreatywności społeczeństwa.
Projekt ma znaczący wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Wartość projektu: 22 233 587,05 zł

Dofinansowanie z EFRR: 18 114 698,15 zł

 


DOKUMENTACJA I PROGRAMY

1. Projekt budowlany wielobranżowy przebudowy wjazdu na teren warowni:

scan 001

scan 002

scan 003

scan 004

scan 005

scan 006

scan 007

scan 008

scan 009

scan 010

scan 011

scan 012

scan 013

scan 014

scan 015

skan_

skan_000

skan_001

skan_002

skan_003

skan_004

2. Projekt budowlany Konserwacja elewacji …. wraz z programami prac konserwatorskich:

scan 001

scan 002

scan 003

scan 004

scan 005

skan_

skan_000

3. Projekt budowlany wielobranżowy:

scan 001

scan 002

scan 003

scan 004

scan 005

scan 006

scan 007

scan 008

scan 009

scan 010

scan 011

scan 012

scan 013

scan 014

scan 015

scan 016

scan 017

scan 018

scan 019

skan_

skan_000

skan_001

skan_002

skan_003

skan_004

skan_005

skan_006

skan_007

4. Projekt budowlany Prace konserwatorskie Katedry konserwacja i osuszanie dolnej partii murów obwodowych:

scan 001

scan 002

scan 003

scan 004

scan 005

skan_

skan_000

skan_001

skan_002

5. Projekt budowlany Windy dla niepełnosprawnych w pałacu Ferbera:

scan 001

scan 002

scan 003

scan 004

scan 005

scan 006

scan 007

scan 008

scan 009

scan 010

scan 011

skan_

skan_000

skan_001

skan_002

skan_003

skan_004

skan_005

6. Projekt budowlany wewnętrzne instalacje elektryczne:

scan 001

scan 002

scan 003

scan 004

scan 005

scan 006

skan_


Program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie dekoracji malarskiej na scianach i sklepieniach prezbiterium

Program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie kaplica św. Jerzego

Program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie klatka schodowado skarbca

Program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie korytarz północny

Program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie kruchta południowa

Program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie skarbiec

Program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie zakrystia biskupia

Program prac konserwatorskich i restauratorskich Zakrystia kanonicka


PRZEDMIARY

Przedmiar elewacji katedry Wniebowzięcia NMP we Fromborku w zakresie elewacji korpus

Przedmiar elewacji katedry Wniebowzięcia NMP we Fromborku

Przedmiar konserwacja i osuszanie dolnej partii murów obwodowych

Przedmiar przebudowy wjazdu na teren warowni

Przedmiar w zakresie dekoracji malarskiej na ścianach i sklepieniach prezbiterium

Przedmiar wewnętrzne instalacje elektryczne

Przedmiar wielobranżowy zagospodarowania terenu wokół katedry – drogi i zieleń

Przedmiar wielobranżowy zagospodarowania terenu wokół katedry – oświetlenie

Przedmiar wielobranżowy zagospodarowania terenu wokół katedry – sieci wewnętrzne

Przedmiar wielobranżowy zagospodarowania terenu wokół katedry – sieci zewnętrzne

Przedmiar windy dla niepełnosprawnych w pałacu Ferbera


Klauzula informacyjna IZ POiŚ

klauzula_IZ POiŚ

 


Informowanie o incydentach korupcyjnych

DEFINICJE
Ilekroć jest mowa o:

• korupcji należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnicę takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno majątkowej, jak i osobistej, w sposób bezpośredni lub pośredni, która wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 § 1-6 i art. 229 § 1-5 oraz art. 230 i art. 231 § 2 Kodeksu karnego

• incydencie o charakterze korupcyjnym należy przez to rozumieć każde zdarzenie, w wyniku którego doszło do podejrzenia naruszenia lub naruszenia przepisu prawa lub zapisów zawartych w regulacjach wewnętrznych, mające znamiona nadużycia funkcji, prowadzące do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych

• ryzykach korupcyjnych należy przez to rozumieć sytuacje i  okoliczności, które przyczyniają się lub ułatwiają popełnienie przestępstwa korupcyjnego w podmiocie leczniczym

Sposób powiadomienia o wystąpieniu incydentu

•    Każda osoba ma możliwość zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym w każdej formie, a w szczególności za pomocą:
o    przesyłki wysłanej na adres Archidiecezji Warmińskiej za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
o    przesyłki złożonej na miejscu w Sekretariacie Archidiecezji Warmińskiej,
o    poczty elektronicznej na adres e-mail: kanclerz@archidiecezjawarminska.pl

•    Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać dopisek: Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym. Przesyłka nie podlega otwarciu w Sekretariacie i i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym  przekazywana jest bezpośrednio do Ekonoma Archidiecezji Warmińskiej

•    O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca jest każdorazowo informowana przez Zespół ds. Identyfikacji i oceny ryzyka.

Minimalne wymagania zgłoszenia winny zawierać:

•    dane personale i adres osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy
•    dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy
•    opis incydentu o charakterze korupcyjnym
•    lokalizacja incydentu o charakterze korupcyjnym,
•    dowody
•    data i czytelny podpis osoby zgłaszającej


 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Archidiecezja Warmińska informuje, że w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 realizuje projekt pn.: „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.” Nr umowy POIS.08.01.00-00-0140/17-00.
Zgodnie z § 4. Pkt. 18 umowy o dofinansowanie: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: specjalny adres e-mail lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”.

Informujemy zatem, że sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/