Rzecznik prasowy/ Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ks. kan. dr Marcin Sawicki

ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn

tel. 668 696 066
e-mail: rzecznik@archwarmia.pl


KLAUZULA POUFNOŚCI


Ta wiadomość i jej załączniki są poufne i podlegają ochronie prawnej.  Ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie tej wiadomości lub załączników jest ściśle zabronione. Jeżeli niniejsza wiadomość została dostarczona w wyniku błędu, uprasza się o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i jej usunięcie.


Zgodnie z art. 8 u. 1 Dekretu KEP oraz art. 13 u. 1 i 2 RODO, pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Warmińska (Kuria Archidiecezji Warmińskiej) z siedzibą przy ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji, w tym związanym z obsługą niniejszego zapytania oraz realizacją zadań właściwych działalności podejmowanej przez Archidiecezję Warmińską (podstawy prawne: art. 6 u.1. lit a) lub lit. b) RODO lub art. 7 u.1 pkt.1) lub pkt. 2) Dekretu KEP). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Warmińskiej w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Pana/Pani danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@archwarmia.pl. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych oraz stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa; nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza przypadkami realizacji działalności misyjnej Kościoła bądź zadań zleconych przez Stolicę Apostolską). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO; Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. W przypadku danych osobowych związanych z działalnością kanoniczną Kościoła Katolickiego, właściwym organem nadzoru jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, natomiast w przypadku danych związanych z pozostałą działalnością: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.