Biskup Pomocniczy Janusz Ostrowski

Doktor Prawa Kanonicznego

Data urodzenia: 16 listopada 1964r.
Święcenia kapłańskie: 25 maja 1991r.
Święcenia biskupie: 21 kwietnia 2018r.

ŻYCIORYS

Urodził się 16 listopada 1964 r. w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 r. w Olsztynie. Po dwóch latach pracy wikariuszowskiej (1991-1993) w parafii św. Katarzyny w Braniewie rozpoczął studia specjalistyczne z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, ukończone doktoratem w 1997 r. Po studiach mianowany sędzią Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej i notariuszem Kurii Metropolitalnej oraz duszpasterzem pomocniczym w parafii akademickiej św. Franciszka w Olsztynie,  a następnie wicerektorem w Wyższym Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum”. W 1999 r. wyjechał do pracy misyjnej do Afryki, gdzie pracował jako misjonarz „Fidei donum” w Togo do 2006 r.

Po powrocie do Polski kontynuował pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Wojciecha w Olsztynie (2006-2008) oraz jako sędzia Sądu Biskupiego. W latach 2007-2011 pełnił zadania postulatora diecezjalnego dwóch procesów beatyfikacyjnych o męczeństwo 46 ofiar hitleryzmu i komunizmu z okresu II wojny światowej z terenów dawnej diecezji warmińskiej. W 2008 r. mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim, a w 2011 r. wiceoficjałem Trybunału Warmińskiego. Tego samego roku rozpoczął pracę jako adiunkt na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku prawa kanonicznego. Urząd wiceoficjała sądu i zadania adiunkta pełni do dziś.

Decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu go biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej i nadania mu stolicy tytularnej w Caltadria ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce 27 lutego 2018 r.

Święcenia biskupie przyjął 21 kwietnia 2018 r. w Konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie z rąk Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego. Współkonsekratorami byli Arcybiskup Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Arcybiskup senior Edmund Piszcz.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: JESU IN TE CONFIDO (Jezu ufam Tobie).


Sakra biskupia ks. Janusza Ostrowskiego

HERB

Herb Ks. Biskupa Janusza Ostrowskiego

OPIS HERBU

Prastarym zwyczajem Kościoła jest praktyka używania przez duchownych herbu właściwego dla stopnia piastowanej godności, czy też pełnionej funkcji kościelnej. Jego przyjęcie wynika przede wszystkim z przesłanek praktycznych. Stąd też herb biskupi pełni funkcję rozpoznawczą, informacyjną, reprezentacyjną, wreszcie prestiżową. Dlatego umieszczany jest przede wszystkim na dokumentach i pieczęciach, ale także na budynkach kościelnych, różnych przedmiotach i sprzętach liturgicznych. Pierwotnie duchowni używali własnych herbów rodowych, natomiast obecnie powszechnie przyjęto zasadę umieszczania w herbie biskupim odniesień do programu posługi pasterskiej nowego biskupa.

Herb biskupa, niezależnie czy jest ordynariuszem swojej diecezji, czy biskupem pomocniczym lub tytularnym jest zwieńczony zielonym kapeluszem z sześcioma zielonymi chwostami w trzech rzędach (1, 2, 3). Ten sposób rozmieszczenia chwostów odróżnia go od herbu arcybiskupa, gdzie chwosty są zgrupowane w czterech rzędach (1, 2, 3, 4). Chwosty są zawieszone na sznurze przewleczonym przez rondo kapelusza, zakończonym jednym chwostem, umieszczonym nad rondem. Kapelusz wywodzi się z kapelusza pielgrzymiego. Ma przypominać o wędrówce do niebieskiej ojczyzny. Biskupi w odróżnieniu od kardynałów, którym przysługuje czerwony kapelusz, używają kapelusza zielonego. Kolor zielony symbolizuje dobrych pasterzy wiodących powierzoną im owczarnię na zielone pastwiska. Stanowi także metaforę głoszonej przez nich nieskażonej doktryny wiary (Ps 23, 2). Za tarczą herbową widnieje ustawiony pionowo krzyż procesyjny, który już od wieku V był noszony przed osobą papieża i legatów papieskich. Stanowi on przypomnienie, że władza biskupa pochodzi od Chrystusa i ma charakter służebny. Zasadniczą częścią herbu jest godło umieszczone na tarczy oraz znajdujące się poniżej zawołanie biskupie na banderoli. To ono stanowi klucz do zrozumienia całego przesłania ideowego herbu biskupiego.

Ksiądz Biskup Janusz Ostrowski, biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej ze stolicą tytularną w Caltadria jako swoje zawołanie oraz program biskupiej posługi przyjął wezwanie JESU IN TE CONFIDO – JEZU UFAM TOBIE. To powszechnie znane wezwanie wiąże się z przesłaniem, jakie skierował do św. Siostry Faustyny Jezus Miłosierny. Pan Jezus chciał, by była to najprostsza modlitwa ufności wszystkich strapionych i uciśnionych, a zarazem dewiza identyfikująca obraz, będący jednym z przejawów kultu Bożego Miłosierdzia. Stąd też na tarczy herbowej biskupa Janusza Ostrowskiego znalazło się srebrne (białe) przedstawienie Jezusa jako Dobrego Pasterza w polu zielonym. Jednocześnie dewiza biskupia przywołuje osobę św. Jana Pawła II, wielkiego apostoła Miłosierdzia Bożego, którego posługą biskup Janusz chce się inspirować.

Chrystus jako Dobry Pasterz jest najstarszym wizerunkiem Miłosierdzia Bożego, funkcjonującym w kulcie i sztuce wczesnochrześcijańskiej. Jednocześnie stanowi punkt wyjścia do wszystkich późniejszych wizerunków Jezusa Miłosiernego, powstających w kolejnych epokach, aż do obrazu „Jezu ufam Tobie”. Rolę Dobrego Pasterza – Chrystusa, ale też wszystkich, którzy stają się na Jego wzór pasterzami, wyjaśnia m.in. psalm 23, pisma proroka Ezechiela (zwł. rozdziały 34-37), synoptyczne przypowieści o pasterzu, a nade wszystko Ewangelia św. Jana. Przywołane teksty biblijne akcentują ideę miłości Boga do człowieka, definiując w ten sposób Jego miłosierdzie. Człowiek potrzebuje Boga, gdyż ten nie tylko staje mu się bliski, ale też wyjaśnia mu sens życia, ukazując w ten sposób drogę życia. Jednocześnie Bóg – Pasterz karmi człowieka nie tyle chlebem, co słowem, miłością, a wreszcie sobą – swoim Ciałem i Krwią. Z wysokości Nieba schodzi po każdego z nas, niczym pasterz poszukujący owcy zagubionej, a gdy znajdzie zaplątaną w grzesznej historii świata, wynosi na firmament niebieski, wprowadzając do grona zbawionych. Jednocześnie daje życie za nas, byśmy mogli je mieć w obfitości. To przesłanie staje się głosem nadziei, które dla współczesnego świata, jak głosił św. Jan Paweł II, niesie przesłanie Miłosierdzia Bożego, przypomniane przez św. Siostrę Faustynę. Tę nadzieję symbolizuję zielona tynktura tarczy herbowej.

Wzorem dla postaci Dobrego Pasterza w herbie biskupa Janusza Ostrowskiego stała się tzw. rzymska figura Dobrego Pasterza z przełomu wieku III i IV, przechowywana w Muzeach Watykańskich w Rzymie (Museo Pio Cristiano). Ukazuje ona młodzieńczego Chrystusa niosącego na swoich ramionach owcę. To wczesnochrześcijańskie przedstawienie niezwykle mocno akcentuje relację miłości Pasterza do owcy, co starożytny artysta podkreślił za pomocą położenia nacisku na ich kontakt emocjonalny i wzrokowy. Wczesnochrześcijańska rzeźba Dobrego Pasterza wskazuje, iż priorytetem w posłudze nowego biskupa będzie realizowanie misji pasterskiej w oparciu o biblijne wzorce szczegółowo wyjaśnione i skomentowane przez Ojców Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kładących szeroką ławę fundamentową pod właściwą doktrynę katolickiej wiary. Rzymskie konotacje rzeźby mają także przypominać związki Kościoła Warmińskiego z Rzymem jako stolicą chrześcijańskiego świata oraz Stolicą Apostolską, co wielokrotnie uwidaczniało się w historii Świętej Warmii, by przywołać np. wybitne postacie biskupów warmińskich – Eneasza Sylwiusza Piccolomini (1457-1458), późniejszego papieża Piusa II, czy też Stanisława Hozjusza (1551-1579). Jednocześnie na starożytnym Wschodzie pasienie owiec było wiązane z funkcją zarządzania, opartego o sprawiedliwe prawo, które w pierwszej kolejności miało troszczyć się o słabych. W ten sposób biskup Janusz Ostrowski chce nawiązać do swojego prawniczego wykształcenia i doświadczenia w dotychczasowej pracy w sądzie biskupim, zajmującej istotne miejsce w jego duszpasterstwie. Wreszcie obraz Dobrego Pasterza jest przypomnieniem o potrzebie budowania mostów jedności oraz misyjnego wychodzenia z przesłaniem Ewangelii w szeroki świat, co w życiu nowego biskupa uwidoczniło się w pracy misyjnej w Togo, w Afryce Zachodniej (1999-2006). Należy także zaznaczyć, iż zrządzeniem Opatrzności Bożej święcenia biskupie ks. Janusza Ostrowskiego mają miejsce w przeddzień IV Niedzieli Wielkanocnej, od najdawniejszych czasów w tradycji Kościoła nazywanej Niedzielą Dobrego Pasterza.

ks. dr Szymon Tracz
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie