Konkurs na logo Roku Mikołaja Kopernika

W 2023 r. będziemy obchodzić 550. rocznicę urodzin oraz 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika. W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia archidiecezja warmińska oraz samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosiły konkurs na opracowanie projektu logo Roku Mikołaja Kopernika. Hasłem roku będą słowa „Kopernika cztery dziewięciolecia”. Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin Konkursu

na opracowanie projektu logo „Roku Mikołaja Kopernika”

§1

Organizator

 1. Organizatorami Konkursu są: Archidiecezja Warmińska, reprezentowana przez Abp. Józefa Górzyńskiego, Metropolitę Warmińskiego, z siedzibą przy ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn
  i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowany przez Gustawa Marka Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z siedzibą przy ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn.

 2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest fundatorem nagrody dla zwycięzcy Konkursu.

 3. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres mailowy: tomgar@uwm.edu.pl

§ 2

Podstawy prawne i forma Konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszelkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 2. Konkurs jest konkursem dwuetapowym.

 3. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

§ 3

Cel i przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie znaku „Rok Mikołaja Kopernika”.

 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, zwanego „logo”, charakteryzującego się prostotą, ponadczasowością i łatwością zapamiętania. Przez połączenie
  z hasłem „Kopernika cztery dziewięciolecia” (łac. „Coppernici novennia quattuor”) powinien on łączyć postać i działalność Mikołaja Kopernika z regionem historycznej Warmii. W liście do papieża Pawła III z 1543 roku pisał on, że nie chciał oddawać do druku rękopisu De revolutionibus. Jednak kard. Mikołaj Schönberg oraz bp Tiedemann Giese namawiali go, „ażeby dzieło nie lat dziewięć, ale już cztery dziewięciolecia u siebie chowane, z ukrycia wydobył, i drukiem światu ogłosić dozwolił”. Zwrot „cztery dziewięciolecia” odnosi się do czasu, który Kopernik spędził na Warmii oraz do konkretnego, epokowego dzieła. Przez to silnie łączy astronoma i jego dzieło
  z Warmią. Poza tym jest to własne sformułowanie kanonika.

 3. Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do promocji Roku Mikołaja Kopernika oraz budowania marki regionu Warmii i Mazur.

 4. Przy opracowywaniu logo „Rok Mikołaja Kopernika” uczestnicy Konkursu zobowiązani są uwzględnić postanowienia ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 441), postanowienia innych obowiązujących przepisów prawa, jak również charakter i zadania podmiotu, dla którego opracowywany jest znak graficzny.

 5. Idea „Rok Mikołaja Kopernika” dotyczy realizacji działań zmierzających do upamiętnienia postaci Mikołaja Kopernika i godnego uczczenia jubileuszu 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci wielkiego kanonika warmińskiego.

§4

Terminarz Konkursu

 1. Konkurs prowadzony będzie zgodnie z następującym terminarzem w roku 2021 i 2022:

 1. Ogłoszenie Konkursu: w dniu przyjęcia Regulaminu przez Organizatora poprzez opublikowanie jego treści na stronach internetowych: Archidiecezji Warmińskiej, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Miasta Olsztyna, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Miejskiego Lidzbarka Warmińskiego, Urzędu Miasta i Gminy Frombork, Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Starostwa Powiatowego w Braniewie.

 2. Składanie prac konkursowych: do 31 stycznia 2022 r.

 3. Wybór i wręczenie nagrody: 19 lutego 2022 r.

 1. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany ww. terminów. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje uczestników pocztą elektroniczną oraz stosowną informacją na stronach internetowych.

§5

Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 2. Dla autora zwycięskiej pracy konkursowej – laureata Organizator przeznaczył nagrodę finansową
  w wysokości 10 000 zł brutto.

 3. Z autorem zwycięskiej pracy – laureatem zostanie podpisane porozumienie.

 4. Podstawą do przekazania nagrody finansowej będzie podpisanie porozumienia, o którym mowa
  w ust. 3 oraz przekazanie Organizatorowi przez autora zwycięskiej pracy konkursowej – logo w programie do wek­torowej obróbki gra­fiki, w podstawowym, achromatycznym oraz monochromatycznym (pozytyw i negatyw) wariancie kolorystycznym, w formie elektronicznej,
  w formatach: .jpg, .tiff w terminie 7 dni od dnia podpisania porozumienia. Autor dostarczy również wizualizację użycia logo w różnych przestrzeniach oraz na różnych przedmiotach.

 5. Przyjmując nagrodę finansową, o której mowa w ust. 2, laureat zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej.

 6. W przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub że w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia Regulaminu, ma prawo:

 1. odmówić przekazania nagrody przyznanej laureatowi i przekazać ją na rzecz innego uczestnika Konkursu, którego praca uzyskała kolejną co do wielkości liczbę punktów;

 2. w przypadku nagrody już przyznanej – żądać zwrotu przekazanego w jej ramach wynagrodzenia wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych i pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku z realizacją zleceń wykonania materiałów promocyjnych
  i informacyjnych z logo, którego wykonania będzie dotyczył przedmiot porozumienia.

§6

Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dysponują:

 1. odpowiednią wiedzą i doświadczeniem,

 2. kadrami, sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającymi zrealizowanie wymagań stawianych w Konkursie.

 1. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie dwie prace konkursowe. Uczestnik, który złoży więcej niż dwie prace konkursowe zostanie wykluczony z Konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem Konkursu.
  W przypadku złożenia dwóch prac konkursowych uczestnik konkursu zobowiązany jest do oznaczenia ich osobnym kodem rozpoznawczym.

 2. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne złożonych prac konkursowych, a w szczególności odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem przysługujących im praw autorskich.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników Konkursu.

§ 7

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej w terminie wskazanym
  w § 4.

 2. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: tomgar@uwm.edu.pl lub przesłać na nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD lub pendrive) na adres: ks. Tomasz Garwoliński, ul. Kard. S. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn.

 3. O terminie złożenia pracy decydować będzie data i godzina wpływu na skrzynkę pocztową lub
  – w przypadku przesłania na nośnikach elektronicznych – data stempla pocztowego.

 4. Wiadomość elektroniczna powinna w temacie zawierać hasło: „Konkurs Rok Mikołaja Kopernika”, zaś w przypadku przesyłki pocztowej – hasło to na kopercie.

 5. Na pracę konkursową, o której mowa w ust. 1, składają się:

 1. projekt logo przygotowany zgodnie z wytycznymi określonym w § 3, w formacie .tiff i .jpg, prezentującej logo w podstawowym, achromatycznym oraz monochromatycznym (pozytyw
  i negatyw) wariancie kolorystycznym,

 2. wizualizację użycia logo w różnych przestrzeniach i przedmiotach,

 3. skan podpisanej własnoręcznie karty zgłoszenia, zawierającej imię i nazwisko lub nazwę adres i dane kontaktowe uczestnika Konkursu.

 1. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Praca konkursowa musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.

 3. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace, które zostały uprzednio zgłoszone w ramach innego konkursu lub wcześniej realizowane.

§ 8

Sposób wyłonienia laureata

 1. Do oceny dopuszczone zostaną prace spełniające warunki formalne określone w § 6 Regulaminu.

 2. Pierwszym etapem oceny będzie głosowanie członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Mikołaja Kopernika.

 3. W drugim etapie Konkursu trzy prace konkursowe, które otrzymają najwięcej głosów w wyniku głosowania, zostaną przekazane do ostatecznego rozstrzygnięcia na posiedzeniu Komitetu Honorowego Obchodów Roku Mikołaja Kopernika.

 4. Rozstrzygnięcia dokonuje Komitet Honorowy Obchodów Roku Mikołaja Kopernika zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

 5. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 9

Prawa autorskie

 1. Na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Laureat przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy (logo) na następujących polach eksploatacji:

 1. trwałe lub czasowe utrwalanie, kopiowanie i zwielokrotniania nagrodzonej pracy w całości lub części dowolną techniką, dowolnymi środkami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego, wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia posiadającego co najmniej część funkcji komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

 2. wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału albo kopii;

 3. tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, rozbudowa, redukcja, zmiana układu, zmiana treści, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne zmiany lub modyfikacje);

 4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie i udostępnienie nieograniczonej liczbie odbiorców, a także publiczne udostępnianie logo w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;

 5. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych i innych sieciach otwartych;

 6. prywatne udostępnienie, w tym udostępnienie odpłatne całości lub części;

 7. prawo do wykorzystywania logo do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności komercyjnej i niekomercyjnej, a także przedmiotów jego własności, dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;

 8. prawo do sporządzenia i rozporządzania opracowaniami logo oraz prawo udostępniania logo do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, przy czym udostępnianie to może być odpłatne, jak i nieodpłatne;

 9. utrwalanie logo na jakichkolwiek nośnikach wszelkimi dostępnymi technikami (w tym sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji);

 10. publikacja wszelkimi technikami i metodami dostępnymi w dniu podpisania porozumienia;

 11. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
  i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, digitalizacja, dodanie oprawy wizualnej lub multimedialnej, w tym wykorzystanie logo do innych utworów, w tym wizualnych
  i multimedialnych;

 12. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
  w utworze (logo);

 13. rozpowszechnianie logo lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej
  i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym;

 14. prawo do swobodnego używania, rozporządzania i korzystania z logo lub jego części wraz
  z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań, łączenia z innymi utworami, zmian układu i prawem do ich udostępniania;

 15. prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do logo.

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy nastąpi na podstawie porozumienia z momentem przekazania nagrody.

 2. Laureat udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Organizatora dowolnych zmian w logo, do którego Organizator nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie porozumienia.

 3. Laureat Konkursu udziela Organizatorowi zezwoleń i upoważnień do dokonywania wszelkich zmian modyfikacji w zakresie niezbędnym do eksploatacji, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

 4. Wskazane powyżej warunki stanowić będą treść porozumienia, o którym mowa w § 5, które zostanie podpisana pomiędzy Organizatorem a laureatem Konkursu.

§ 10

Biuro organizacji Konkursu oraz sposób porozumiewania się z uczestnikami Konkursu

 1. Obsługę administracyjno-techniczną Konkursu prowadzi z ramienia Organizatora ks. Tomasz Garwoliński, tel.: 608 44 58 64, e-mail: tomgar@uwm.edu.pl, ul. Kard. S. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn.

 2. Prace konkursowe uczestnicy składają w formie elektronicznej lub na nośnikach elektronicznych. Organizator oraz uczestnicy Konkursu będą się porozumiewać za pomocą poczty e-mail (adres do korespondencji: tomgar@uwm.edu.pl).

 3. Organizator niezwłocznie udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania prac konkursowych, o ile wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynie do siedziby Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania prac konkursowych.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania prac konkursowych, zmodyfikować treść Regulaminu. Dokonaną modyfikację Organizator zamieści niezwłocznie na stronach instytucji wymienionych w § 4 ust. 1.

 5. W przypadku, gdy modyfikacja treści Regulaminu powodować będzie konieczność wprowadzania zmian w pracy konkursowej, Organizator może przedłużyć termin składania prac konkursowych
  z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem prac. Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie pracy.

 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
  W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 4. Przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych na potrzeby niezbędne dla przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 5. Wszelka korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Organizatorem Konkursu oraz Uczestnikami prowadzona jest pocztą elektroniczną.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

 7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA

1

Imię i nazwisko lub nazwa uczestnika

2

Adres

3

Telefon kontaktowy

4

Adres e-mail

5

Krótki opis logo

Niniejszym oświadczam, iż:

 1. Jestem autorem i wyłącznym właścicielem złożonej pracy konkursowej. Praca konkursowa została przeze mnie wykonana osobiście, nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu i przysługują mi do niej pełne autorskie prawa majątkowe.

 2. Złożona praca konkursowa nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej.

 3. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy,
  a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.

 4. Złożona praca konkursowa nie była uprzednio zgłaszana w ramach innego konkursu lub wcześniej realizowana.

 5. W przypadku zwycięstwa, przyjmując nagrodę finansową, zobowiązuję się bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykorzystania złożonej w ramach Konkursu pracy w zakresie następujących pól eksploatacji:

 1. utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, niezależnie od ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogową lub cyfrową, przy zastosowaniu zapisu magnetycznego lub optycznego, na płytach CD-ROM, DVD, Blu Ray wszelkiego formatu i rodzaju oraz na dyskach optycznych i magnetooptycznych;

 2. wprowadzenia do pamięci komputera wraz z prawem dokonywania modyfikacji lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem pól eksploatacji określonych w porozumieniu;

 3. wprowadzenia w całości lub w części do obrotu, w tym również poprzez sieć Internet lub w inny sposób umożliwiający odbiór przez zainteresowanego użytkownika;

 4. umożliwienia wykorzystania w dowolnej liczbie komputerów i urządzeń mobilnych;

 5. wykorzystania w utworach audiowizualnych, multimedialnych, serwisach należących do Zamawiającego;

 6. rozpowszechnienia w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz  za pośrednictwem satelity, wyświetlanych w kinie, publiczne odtwarzanych;

 7. rozpowszechniania w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją telewizyjną;

 8. wydania w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach drukowanych (np. albumy, foldery, mapy), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

 9. rozpowszechniania w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju i formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, multimedialnych.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji i promocji Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia
  i nazwiska w związku z udziałem w niniejszym Konkursie. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych i możliwości ich poprawiania.

 2. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad. Potwierdzam, iż spełniam wszelkie warunki, które uprawniają mnie do udziału w Konkursie.

………………………………………………………………………………………

data i podpis uczestnika