Zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę

Archidiecezja Warmińska z siedzibą w Olsztynie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych na obszarze stanowiącym pozostałość historycznego cmentarza, funkcjonującego przy kościele katedralnym oraz w miejscu odsłonięcia reliktów architektonicznych na działkach o nr 103/1 i 106 obręb 6 FROMBORK o powierzchni ok. 2 arów wraz z opracowaniem wyników badań w formie dokumentu.

Procedura niniejsza przeprowadzana jest w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.”  Nr POIS.08.01.00-00-0140/17-00 współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W załączeniu przesyłam:

 1. Zapytanie o cenę ze wskazaniem na zakres prac, terminy realizacji, wymogi względem potencjalnych wykonawców;
 2. Decyzję nr 895/2018 wydaną w dniu 13.12.2018 r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu.
 3. Protokół z oględzin (znak sprawy IZAR.5161.59.3.2018.mm)
 4. Poglądową mapę terenu

TERMIN I SPOSÓB SKAŁDANIA SZACUNKOWYCH OFERT CENOWYCH

 

    1. Szacunkowe oferty cenowe należy przesłać w terminie do dnia 17.01.2019 do godz. 13.00 drogą e-mailową na adres [email protected]
    2. Uprzejmie prosimy aby podana cena szacunkowa była adekwatna do zakresu opracowania, o którym mowa w niniejszym zapytaniu o cenę.
    3. Podana cena szacunkowa powinna być wartością RYCZAŁTOWĄ.
    4. Uprzejmie prosimy o podanie całkowitej wartości zamówienia netto i brutto.
    5. Prosimy o wskazanie proponowanej formy rozliczenia: faktura VAT lub umowa zlecenie.

Zapytanie o cenę ARCHEOLOG10.01.2019 r.

Decyzja nr 895-2018

Protokół z oględzin (znak sprawy IZAR.5161.59.3.2018.mm)

PoglądowaMapaTerenu


Zapytanie o cenę

załącznik nr 1 do zapytania ocenę