PROJEKTY UNIJNE


 

Informacja o projekcie:

Archidiecezja Warmińska informuje, że w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, realizuje projekt pn.: „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.”
Nr umowy: POIS.08.01.00-00-0140/17-00.

Celem głównym projektu jest:
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę stanu zachowania zabytkowych obiektów wchodzących w skład pomnika historii: Zespół Katedralny we Fromborku oraz stworzenie spójnej oferty kulturalno – edukacyjnej w okresie do XII.2020 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
I. Prace przygotowawcze:

Przygotowanie dokumentacji technicznej
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
II. Prace konserwatorskie i budowlane
III. Zakup wyposażenia

Efekty projektu:
W wyniku realizacji projektu Powstanie nowa przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej. Jednocześnie w wyniku realizacji projektu planowane jest wykorzystanie terenu wokół Katedry do działalności kulturalno – edukacyjnej (imprezy, spotkania plenerowe).

Oferta kulturalno-edukacyjna powstała w wyniku realizacji projektu, w porównaniu z dotychczasową działalnością kulturalno-edukacyjną, zapewnia różnorodną (w tym wzbogaconą o nowe elementy) jakość merytoryczną programu. Zaproponowany program tworzy nowe formy uczestnictwa w kulturze, wprowadza nowe elementy merytoryczne, skierowany jest do nowych grup odbiorców, przyczynia się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, wzrostu kompetencji kulturowych oraz do wzrostu kreatywności społeczeństwa.

Projekt ma znaczący wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu/kraju.


 

Informowanie o incydentach korupcyjnych

DEFINICJE
Ilekroć jest mowa o:

• korupcji należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnicę takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno majątkowej, jak i osobistej, w sposób bezpośredni lub pośredni, która wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 § 1-6 i art. 229 § 1-5 oraz art. 230 i art. 231 § 2 Kodeksu karnego

• incydencie o charakterze korupcyjnym należy przez to rozumieć każde zdarzenie, w wyniku którego doszło do podejrzenia naruszenia lub naruszenia przepisu prawa lub zapisów zawartych w regulacjach wewnętrznych, mające znamiona nadużycia funkcji, prowadzące do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych

• ryzykach korupcyjnych należy przez to rozumieć sytuacje i  okoliczności, które przyczyniają się lub ułatwiają popełnienie przestępstwa korupcyjnego w podmiocie leczniczym

Sposób powiadomienia o wystąpieniu incydentu

•    Każda osoba ma możliwość zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym w każdej formie, a w szczególności za pomocą:
o    przesyłki wysłanej na adres Archidiecezji Warmińskiej za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
o    przesyłki złożonej na miejscu w Sekretariacie Archidiecezji Warmińskiej,
o    poczty elektronicznej na adres e-mail: kanclerz@archidiecezjawarminska.pl

•    Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać dopisek: Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym. Przesyłka nie podlega otwarciu w Sekretariacie i i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym  przekazywana jest bezpośrednio do Ekonoma Archidiecezji Warmińskiej

•    O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca jest każdorazowo informowana przez Zespół ds. Identyfikacji i oceny ryzyka.

Minimalne wymagania zgłoszenia winny zawierać:

•    dane personale i adres osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy
•    dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy
•    opis incydentu o charakterze korupcyjnym
•    lokalizacja incydentu o charakterze korupcyjnym,
•    dowody
•    data i czytelny podpis osoby zgłaszającej


 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Archidiecezja Warmińska informuje, że w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.realizuje projekt pn.: „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.” Nr umowy POIS.08.01.00-00-0140/17-00
Zgodnie z § 4. Pkt. 18 umowy o dofinansowanie:
„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
specjalny adres e-mail lub
elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”.
Informujemy zatem, że sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.