Warmińska Szkoła Biblijna

WARMIŃSKA SZKOŁA BIBLIJNA

ZAPRASZA WSZYSTKICH PRAGNĄCYCH:

Pogłębić znajomość Pisma Świętego

Spotkać w nim osobowego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego

Odczuć moc działania Słowa Bożego w życiu osobistym

Pogłębić duchowość biblijną

Odnaleźć swoje miejsce w Kościele Jezusa

Usłyszeć odpowiedzi na osobiste pytania wiary i moralności

PLAN ZAJĘĆ 2017 – 2018

Wszystkie wykłady będą odbywać się w gmachu Seminarium Duchownego Hosianum i Wydziału Teologii UWM (ul. St. Kard. Hozjusza 15; Olsztyn Redykajny).

Rok I (sala nr 1)

9.00 – Ludzkie dzieje Słowa Bożego (Ks. dr P. Dernowski)
10.00 – Historia biblijna (P. dr A. Nalewaj)
11.00 – Trudności interpretacyjne wybranych tekstów Ewangelii (Ks. prof. Z. Żywica)
12.00 – Ziemia i naród Jezusa (Ks. dr T. Niedźwiedzki)

Rok II (sala nr 6)

9.00 – Pięcioksiąg (Ks. dr T. Niedźwiedzki)
10.00 – Biblia w duszpasterstwie Kościoła (Ks. dr P. Dernowski)
11. 00 – Ewangelia św. Jana (P. dr A. Nalewaj)
12.00 – Ewangelie Synoptyczne (Ks. prof. Z. Żywica)

Rok III (sala nr 4)

9.00 – Święty Paweł i jego Listy (Ks. prof. Z. Żywica)
10.00 – Prorocy i Księga Psalmów (Ks. dr T. Niedźwiedzki)
11.00 – Biblia w życiu duchowym chrześcijanina (Ks. dr P. Dernowski)
12.00 – Apokalipsa św. Jana (P. dr A. Nalewaj)

Wykłady dla członków Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II (sala nr 2)

Temat wykładów:

09.00: Wiara i moralność chrześcijan korynckich w świetle 1/2Kor (P. dr A. Nalewaj).
10.00: Królestwo Boże w przypowieściach Jezusa (Ks. prof. Z. Żywica).
11.00: Dzieje wiary Patriarchów w świetle Księgi Rodzaju (Ks. dr T. Niedźwiedzki).
12.00: Kerygmat w mowach Piotra i Pawła Apostoła [Dz] (Ks. dr P. Dernowski).

Daty zjazdów 2017 – 2018

Październik – 14
Listopad – 18
Grudzień – 16
Styczeń – 13
Luty – 10
Marzec – 10
Kwiecień – 21
Maj – 12
Czerwiec – 23

Rok I

 1. Ziemia i naród Jezusa (geografia, mieszkańcy, świadectwa archeologiczne)
 2. Historia biblijna od Abrahama do Jezusa (od Księgi Rodzaju do Ewangelii)
 3. Ludzkie dzieje Słowa Bożego:
 • Słowo Boże wypowiedziane przez człowieka (języki biblijne)
 • Słowo Boże zapisane przez człowieka (materiał piśmienniczy, historia kanonu biblijnego)
 • Pismo Święte w językach narodowych
 • Pismo Święte w języku polskim

Rok II

 1. Stary Testament: Wędrówki Patriarchów, Niewola Egipska, Przymierze na Synaju, Powrót do Ziemi Obiecanej, Sędziowie, Monarchia
 2. Nowy Testament: Jezus i Jego Ewangelia w świetle tradycji synoptycznej (Mateusza, Marka i Łukasza)
 3. Biblia w duszpasterstwie Kościoła

Rok III

 1. Stary Testament: Profetyzm Izraelski, Modlitwa Izraela (Psalmy)
 2. Nowy Testament: Teologia św. Pawła
 3. Biblia w życiu duchowym chrześcijan

Wykłady będą prowadzić nauczyciele akademiccy Wydziału Teologii UW-M w Olsztynie. Organem założycielskim jest Wydział Duszpasterski Metropolii Warmińskiej we współpracy z Dziełem Biblijnym Jana Pawła II.

Czas trwania wykładu: 50 min. Przerwy między wykładami: 10 min. Istnieje możliwość zaproponowania tematu wykładu monograficznego przez słuchaczy.

Wykłady są kierowane do wszystkich zainteresowanych ofertą z całej Polski. Nie pobieramy żadnych opłat.

Cele

 1. Pogłębienie wiedzy o Biblii jako Słowie Boga wypowiedzianym do ludzkości, a w niej do każdego człowieka – jako Jego stworzenia oczekującego wiecznego zbawienia.
 2. Pogłębienie wiedzy biblijnej, tj. głębsze poznanie Bożej historii zbawienia dokonującej się w dziejach Izraela oraz posłannictwie Jezusa Chrystusa i Kościoła Apostolskiego.
 3. Nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji w życiu chrześcijańskim.
 4. Poznanie i doświadczenie mocy oddziaływania Słowa Bożego w życiu chrześcijanina.
 5. Kształtowanie duchowości biblijnej.
 6. Formacja animatorów dla katolickich wspólnot, grup i stowarzyszeń Kościoła Warmińskiego.

Zapisy

Osoba zgłaszająca wolę studiowania w Warmińskiej Szkole Biblijnej może tego dokonać:

 • przez przesłanie na adres e-mail: zjzywica@poczta.onet.pl własnego imienia i nazwiska, roku urodzenia, wykształcenia, parafii i adresu zamieszkania.
 • dopuszcza się też możliwość zapisu w trakcie pierwszego spotkania.

Dodatkowe informacje

Absolwenci

Absolwenci w roku 2017

Absolwenci w roku 2016

Absolwenci w roku 2015

Absolwenci w roku 2014

Absolwenci w roku 2013

Kurs pogłębiony II stopnia – w sali Instytutu bł. Jana Pawła II